Spyzie End User Licentie Agreement

Spyzie End User License Agreement

BELANGRIJK: DIT IS EEN LICENTIE, GEEN KOOP

Deze Spyzie licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA Overeenkomst) is tussen de eindgebruiker (hierna aangeduid als je of licentiehouder) en HET Spyzie Team (gezamenlijk aangeduid als wij of licentiegever), de ontwikkelaar en eigenaar van het programma en de software (hierna te noemen aangeduid als Software of Spyzie).

Lees deze overeenkomst aandachtig door voordat je de software download of installeert. Belangrijke aandacht moet worden besteed aan de clausules, waaronder maar niet beperkt tot artikel 3, 5, 6, 14, 15, 16. Als je het niet eens bent met of vragen hebt over deze EULA, kun je contact opnemen met het Spyzie Team. Elk installeren, kopiëren, toegang of gebruiken van de Software door jou vormt een acceptatie van en een belofte om te voldoen aan alle voorwaarden van deze EULA.

BELANGRIJK: DOOR HET DOWNLOADEN, TOEGANG, INSTALLEREN OF GEBRUIK VAN DE SOFTWAREDOCUMENTATIE GA JE AKKOORD MET DE VOLGENDE TERMEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. JE GAAT ERMEE AKKOORD DEZE SOFTWARE ALLEEN TE INSTALLEREN OP EEN APPARAAT OF APPARATEN VAN JEZELF OF ALS JE TOESTEMMING HEBT VOOR EEN DERGELIJKE INSTALLATIE VAN DE EIGENAAR VAN HET APPARAAT, EN VOOR CLOUD BASIS OF ANDERE MONITORING, WAARVOOR GEEN INSTALLATIE OP EEN APPARAAT NODIG IS, EN HET ALLEEN TE GEBRUIKEN IN VERBAND MET EEN ACCOUNT, APPLICATIE OF PROGRAMMA, WAARVOOR JE LEGALE TOEGANG HEBT. JE GAAT ER OOK MEE AKKOORD ELK PERSOON(EN), DIE EEN APPARAAT MET DE DAAROP GEINSTALLEERDE SOFTWARE EN ELKE ANDERE PERSOON MET RECHT OP GEBRUIK ERVAN VOOR EEN GEVOLGD ACCOUNT TE INFORMEREN OVER DE AANWEZIGHEID VAN DE SOFTWARE. HET NIET HIERAAN VOLDOEN, KAN RESULTEREN IN EEN INBREUK OP HET TOEPASSELIJK RECHT. JE BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT JE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR WETTELIJKE KOSTEN DIE ONTSTAAN VOOR DE APPLICATIE PROVIDER EN/OF DOOR ELKE PERSOON(EN) DIE EEN APPARAAT MET DAAROP DE GEINSTALLEERDE SOFTWARE GEBRUIKEN, RESULTEREND IN ONJUIST OF ILLEGAAL GEBRUIK VAN DE SOFTWARE.


ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. SPYZIE

De Spyzie bevat alle inhoud van de bestanden, schijven, CD-ROM's, DVD's of andere media waarvoor deze EULA is verstrekt, waaronder maar niet beperkt tot: software die de licentiegever heeft gelicentieerd voor opname in Spyzie; Geschreven materialen of bestanden die betrekking hebben op Spyzie ("Documentatie"); lettertypen; gewijzigde versies, updates, aanvullingen en exemplaren van Spyzie, indien aanwezig.

2. LICENTIEVERLENING/h4>

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Licentiegever je het beperkte, herroepbare, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Software te downloaden, installeren en activeren op een of meer apparaten die eigendom zijn van jezelf en onder je controle staan, uitsluitend voor je persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik. Het delen van de Software met anderen, of anderen toestaan om de inhoud van deze software te bekijken, is in strijd met de licentie. Je mag de Software niet delen over een netwerk, of op een of andere manier de software aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij je vooraf een licentie voor meerdere gebruikers van Licensor hebt gekocht. Licentiehouder behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst aan je zijn verleend.

Je mag de Software en alle verwante informatie die door de Software zijn geleverd, bekijken, beoordelen en gebruiken, maar zal de Software en alle gerelateerde informatie niet gebruiken voor commercieel doeleinden.

Je begrijpt dat de Site en Spyzie Software uitsluitend gebruikt worden met het oog op (i) ouderlijk toezicht op hun kinderen, (ii) door werkgevers om de apparaten die van hen zijn en waarmee de werknemers werken te volgen (iii) ) op een apparaat, dat je eigendom i, (iv) door jou met toestemming van de eigenaar van een apparaat. De voorwaarden van Kind en Medewerker worden hieronder gedefinieerd.

Kind: je eigen wettelijk kind dat onder de wettelijke leeftijd van 18 is (zoals gedefinieerd door de Amerikaanse wet). Het kind moet worden gevolgd met een compatibele telefoon die in je bezit is. Je kunt een kind niet controleren als je een van de volgende relaties hebt:

  • Broer/Zus
  • Stiefbroer/Stiefzus
  • Stiefvader/Stiefmoeder
  • Tante/Oom; Neef/Nicht
  • Grootvader/Grootmoeder
  • Over Grootvader/Over Grootmoeder

Werknemer: je medewerker bij een bedrijf dat je bezit of een werknemer bij hetzelfde bedrijf als jezelf waarvoor je leidinggevende verantwoordelijkheden hebt. De medewerker moet worden gevolgd met behulp van een compatibele telefoon die eigendom is van het bedrijf en uitgegeven aan de werknemer onder het beleid van je bedrijf met betrekking tot bedrijfstelefoons. De medewerker moet toestemming geven en worden meegedeeld dat hij gevolgd wordt voordat de controle kan beginnen.

3. LICENTIE BEPERKINGEN

SPYZIE IS ONTWERPEN VOOR LEGAAL GEBRUIK.

Ofschoon de software wereldwijd toegankelijk is, is de Licentiegever niet verantwoordelijk dat de Software of aanverwante materialen geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in je gebied, en de Software mogelijk niet toegankelijk is in gebieden waar de inhoud verboden is door de lokale wetten. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Software in dergelijke locaties doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetten, indien en voor zover de lokale wetten van toepassing zijn. Elk aanbod en/of informatie in verband met de Software is nietig, waar verboden.

Je gaat akkoord dat je alle lokale, nationale en federale wetten zult naleven om ervoor te zorgen dat je voldoet aan alle wetten in je regio. Het kan onwettig in je omgeving zijn om andere personen op je eigen apparaat te volgen. Je zult nooit volwassenen controleren zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

Als je Spyzie installeert op een apparaat dat je niet bezit of zonder de juiste toestemming van de gecontroleerde gebruiker, werken wij zo veel mogelijk samen met de wet. Dit omvat het overleggen van de gevraagde klantgegevens en eventuele andere aankoop-/ productgerelateerde informatie.

Je gaat ermee akkoord de Software niet te gebruiken op een manier die de rechten van iemand anders schendt, misbruik, stalkt, bedreigt, beledigt of anderszins schendt, en dat de Licentiegever op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor dit gebruik door jouw, niet voor eventuele intimiderende, bedreigende, lasterlijke, offensieve of illegale berichten of overdrachten die je kunt ontvangen als gevolg van het gebruik van de Gelicentieerde Software. Als de Gelicentieerde Software op het apparaat is geïnstalleerd zonder toestemming van de eigenaar, heeft de Licentiegever het recht om de-installatie instructies voor deze persoon te openen en ervoor te zorgen dat het account van een wetsovertreder is geblokkeerd. Let op dat alle gegevens op Spyzieservers gecodeerd zijn om de privacy van de accounthouder te beschermen. Daarom kan de Licentiegever deze gegevens niet doorgeven aan derden of lezen van de serverzijde.

Je gaat ermee akkoord dat je op geen enkel tijdstip voor of na deze EULA, onjuist gebruik zult maken van informatie of handelsgeheimen van andere personen die eventueel in je bezit zijn. Verder, als we vertrouwelijke informatie van de derde partij licentiehouders bekendmaken, zul je voldoen aan de door ons en derde partij licentiegevers aangevraagde gebruiks- en vertrouwelijkheidsrichtlijnen. Je zult alle vertrouwelijke en vertrouwelijke informatie in strikt vertrouwen houden en deze niet aan derden verstrekken of gebruiken voor het voordeel van een andere persoon dan voor de Licentiegever of derde partijen.

Licentienemer mag niet zal er niet mee instemmen dat anderen alle of gedeeltelijk van de Software of Documentatie wijzigen of aanpassen, overnemen, vertalen, onderverhuren, verkopen, verhuren, verhuren of lenen; en licentiehouder mag en zal niet akkoord gaan om anderen niet in staat te stellen afgeleide werken uit alle of een deel van de Software of Documentatie te maken; en Licentienemer mag de broncode van de Gelicentieerde Software niet bewerken, decompileren, demonteren of anderszins proberen te ontdekken; en licentiehouder mag en zal niet akkoord gaan om anderen in staat te stellen om een ​​eerdere versie van de gelicentieerde software te gebruiken na ontvangst van een vervangende of verbeterde versie van de media als vervanging van een eerdere versie (in dat geval moet de Licentienemer de vorige versie vernietigen); en Licentienemer mag en gaat ermee akkord dat hij anderen niet zal toestaan ​​of in staat stellen om de Software te gebruiken in de exploitatie van zaken, vliegtuigen, schepen, nucleaire installaties, levensondersteunende machines, communicatiesystemen of andere apparatuur waarin het falen van de software kan leiden tot persoonlijk letsel, dood of milieuschade; en licentiehouder mag en mag niet akkoord gaan om anderen in staat te stellen het copyright of handelsmerk vermeldingen van Licentiegever te verwijderen of te verduisteren, of de notities van auteursrechten en handelsmerken van derde partijen die Licentiegever in de Gelicentieerde Software of Documentatie heeft opgenomen; en licentiehouder mag en zal niet akkoord gaan om anderen in staat te stellen om de Software te gebruiken als onderdeel van een faciliteitsbeheer, tijdsharing, serviceprovider of servicebureau arrangement; en Licentienemer mag en zal niet akkoord gaan om anderen in staat te stellen om de Software of gegenereerde informatie te gebruiken op een manier die onwettig of niet geautoriseerd is door deze EULA; en Spyzie kan niet gebruikt worden om andere personen te controleren (zoals een echtgenoot, vriend, significante andere, parolee, probatieer, etc.). Dit zou inbreuk maken op de voorwaarden die je op het moment van aankoop hebt afgesproken zal ledien tot onmiddellijke beëindiging zonder vergoeding.

4. INSTALLATIE

Licentienemer mag een exemplaar van de software installeren op een enkel apparaat. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle installaties van de Software. Installatie van de software op twee of meer apparaten is verboden. Licentienemer mag meerdere licenties aanschaffen en installeren als Licentienemer software op twee of meer apparaten wil installeren. Licentiehouder is uitsluitend verantwoordelijk voor alle kosten die zijn verbonden aan de installatie en het gebruik van de Licentie van de Software.

5. SOFTWARE IMPROVEMENT PROGRAM

Licentiegever streeft ernaar om je privacy te allen tijde te beschermen, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst. Deze verklaring legt het anonieme data verzamelingsproces en gebruikspraktijken voor het Software Improvement Programma uit.

Om de software, de functies en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, zullen we automatisch verzamelen, onderhouden, verwerken en informatie gebruiken over de manier waarop de verschillende modules en functionaliteiten van de Software worden gebruikt. Informatie wordt ook anoniem verzameld voor de statistische analyse over het gebruik van het programma.

We zullen deze informatie alleen gebruiken om de eindgebruikers de best mogelijke software ervaring te bieden. De verzamelde gegevens worden niet voor commerciële doeleinden openbaar gemaakt, gedeeld, verkocht, verhandeld of verhuurd aan derden. Voor gebruikers die deze service niet willen inschakelen, kun je tijdens het installatieproces uitloggen in het geavanceerde opties menu.

Spyzie verzamelt geen informatie van je telefoon anders dan de informatie die nodig is voor de succesvolle werking van de software. Uw privé informatie is veilig bij Licentiegever.

6. ACTIVATION

De gelicentieerde software bevat technologische maatregelen die zijn ontworpen om te voorkomen dat zonder licentie of illegaal gebruik wordt. De gelicentieerde software kan handhavingstechnologie bevatten die het vermogen van de Licentienemer beperkt om de Gelicentieerde Software op een apparaat te installeren en te verwijderen tot niet meer dan een eindig aantal keren, voor een eindig aantal apparaten en voor een bepaalde periode in de tijd die is aangewezen door de gekochte licentie. De software vereist mogelijk activering tijdens de installatie en in de documentatie. Als er geen van dergelijke toepasselijke activeringsprocedures wordt gevolgd, mag de Licentie-software slechts voor een beperkte periode werken. Als activering vereist is, maar de Licentiehouder niet activeert binnen de eindige periode die is vastgelegd in de Documentatie of uitgelegd tijdens de installatie, zal de Gelicentieerde Software niet meer functioneren totdat de activering is voltooid, waardoor de functionaliteit wordt hersteld. Als Licentienemer problemen heeft met het activeringsproces, kan de Licentienemer contact opnemen met de Licentienemer-klantenservice voor ondersteuning.

7. EVALUATIE KOPIE

Licentienemer kan voor een beperkte tijdsduur een evaluatiekopie van de Software gratis ontvangen (het "Evaluatie-exemplaar"). Bepaalde kenmerken en/of functionaliteit van de Gelicentieerde Software kan in het Evaluatiekopie vergrendeld of niet beschikbaar zijn. Om te kunnen profiteren van alle functies en functionaliteit van de Gelicentieerde Software, moet de Licentienemer een geldige licentie-activeringscode aanschaffen. Vanaf het moment dat Licentienemer Licentiaire Software met een geldige licentiesleutel activeert, zal het Evaluatie-exemplaar niet meer als een Evaluatie-exemplaar worden beschouwd en zullen alle voorwaarden van deze Overeenkomst in hun geheel van toepassing zijn.

8. TERMIJN

Er zijn verschillende soorten licenties die de licentiehouder kan kiezen om te kopen. Als je ervoor kiest om een licentie te kopen voor een bepaalde periode die in de Software is aangegeven, kunt je deze alleen tijdens de specifieke periode gebruiken. Je kunt de licentie te allen tijde beëindigen door de Software te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan. De licentie wordt automatisch beëindigd of anderszins ophouden om effectief te zijn als je niet voldoet aan enige term(en) of voorwaarde(en) van deze Overeenkomst. Je zult zal de Software en alle kopieën vernietigen en onmiddellijk ophouden deze te gebruiken de beëindiging van de licentie.

9. LICENTIE OVERDRACHT

Licentienemer mag de Gelicentieerde Software of de Licentie die door deze EULA wordt verleend, niet verhuren, leasen, lenen, verkopen, toewijzen, onder licentie geven, overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever.

10. SOFTWARE UPDATES

Licentiegever mag de Licentiehouder van tijd tot tijd Software Updates gratis verstrekken tijdens de termijn van deze overeenkomst. De Licentiegever kan naar eigen goeddunken beslissen of de Licentiehouder gratis software updates kan krijgen of dat de Licentiehouder voor de updates moet betalen. Voor de doeleinden hiervan betekent "Update" een nieuwe versie van de Gelicentieerde Software die technische wijzigingen bevat, bijgewerkte informatie, gewijzigde functionaliteit of andere wijzigingen die door Licentiegever zijn bedoeld om een ​​aspect van de Gelicenseerde Software te verbeteren of toe te voegen, te verwijderen of anderszins te wijzigen. Als de Gelicenseerde Software een update is voor een vorige versie, moet de Licentienemer een geldige licentie hebben van de vorige versie. Eventuele updates die door de Licentiegever aan de Licentiehouder zijn verstrekt, worden op licentie uitwisselingsbasis gemaakt, zodanig dat de Licentiehouder ermee akkoord gaat dat de Licentiehouder alle rechten van de Licentiehouder om een ​​eerdere versie van de software te gebruiken, als een voorwaarde voor het ontvangen van een update zal beëindigen. Licentienemer mag echter alleen de vorige versie gebruiken om te helpen bij de overgang naar de bijgewerkte versie. Zodra een update is vrijgegeven, kan de Licentiegever de service of ondersteuning voor eerdere versies stoppen zonder kennisgeving aan de Licentienemer. Software Updates kunnen worden verstrekt via de Gelicentieerde Software of via de websites van de Licentiegever. Deze licentie staat de Licentienemer niet toe om een ​​Software Upgrade en/of een nieuwe Licentie-softwareversie te verkrijgen en te gebruiken. De Licentiegever kan nieuwe functies, muziek tracks, elementen, afbeeldingen, video's toevoegen of originele functies, muziek tracks, elementen, afbeeldingen en video's verwijderen in de Update Software of Upgrade Software.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Gelicentieerde Software en alle geautoriseerde kopieën die de Licentienemer maakt, zijn het intellectuele eigendom van Licentiegever en derde partijen waarvan het intellectuele eigendom aan de Licentiegever is gelicentieerd. De structuur, de organisatie en de code van de Gelicentieerde Software zijn de waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie van de Licentiegever en derde partijen. De Gelicentieerde Software is beschermd door de wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de auteursrechten van de Verenigde Staten en andere landen, en door internationale verdragsvoorschriften. Tenzij uitdrukkelijk in deze EULA wordt verstrekt, krijgt de Licentiehouder geen intellectuele eigendomsrechten over de Gelicentieerde Software. Licentienemer mag geen publieke verklaring over de Gelicentieerde Software van of de Licentiegever maken of publiceren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de licentiegever.

12. ONDERSTEUNING

De Licentiegever is niet verplicht door deze EULA om Licentiehouder te voorzien van technische ondersteunende diensten met betrekking tot de Gelicentieerde Software; Licentienemer kan echter aanvullende ondersteuningsdiensten aanvragen voor een extra vergoeding of gratis e-mailondersteuning krijgen die de Licentiegever van tijd tot tijd kan aanbieden tijdens de looptijd van deze EULA. E-mail ondersteuning omvat technische ondersteuning voor installatie en probleemoplossing, en upgrade en onderhoudsdekking.

13 BEËINDIGING DOOR LICENTIEGEVER

Onder voorbehoud van de in artikel 8 omschreven voorwaarden is de Licentiegever gerechtigd deze EULA onmiddellijk te beëindigen nadat de Licentienemer in de volgende omstandigheden een schriftelijke kennisgeving heeft gedaan; indien de Licentiehouder een wezenlijke inbreuk maakt op een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze EULA, dat niet te verhelpen is of indien de Licentiehouder een wezenlijke inbreuk maakt op zijn verplichtingen krachtens deze EULA, dat niet binnen 15 dagen na de ontvangst van een kennisgeving van Licentiegever is opgelost. Beëindiging van deze EULA beïnvloedt geen enkele rechten, plichten of verplichtingen van een van de partijen die vóór de beëindiging zijn opgelopen of die na de beëindiging van kracht blijven blijven.

14. GEEN GARANTIE OP GELICENTIEERDE SOFTWARE

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD AAN LICENTIEHOUDER "ZOALS ZE IS." DE LICENTIEGEVER, EN DE LEVERANCIERS, DOCHTERONDERNEMINGEN, AGENTEN, WERKNEMERS GEVEN GEEN GARANTIE VOOR HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE. DE LICENTIEGEVER EN DE DOCHTERONDERNEMINGEN GEVEN GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN, VERTEGENWOORDIGINGEN, OF VOORWAARDEN (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DOOR WETTELIJKHEID, GEMEENSCHAPPELIJK WET, DOUANE, GEBRUIK OF ANDERZINS) MET BETREKKING TOT DERDE PARTIJ RECHTEN, VERKOOPBAARHEID, INTEGRATIE, BEVEILIGINGSKWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, BEHOUDENS EN VOOR ZOVER DAT EEN GARANTIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR TOEPASSELIJK RECHT IN DE JURISDICTIE VAN DE LICENTIEHOUDER.

JE ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OP JE EIGEN RISICO IS, EN HET HELE RISICO VAN KWALITEIT, PRESTATIE, ACCURAATHEID BIJ JEZELF LIGT. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR DE LICENTIEGEVER OF EEN GEMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER GEVEN GEEN GARANTIE.

DE SOFTWARE KAN "OPEN BRON" MATERIALEN (BV. SOFTWARE ONDERHEVIG AAN OPEN BRON, KOPIE LINKER, GNU ALGEMENE OPENBARE LICENTIE, BIBLIOTEEK ALGEMENE OPENBARE LICENTIE, ALGEMENE OPENBARE LICENTIE, MOZILLA LICENTIE, BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTIE LICENTIE, OPEN BRONINITIATIEVE LICENTIE, MIT, APACHE OF PUBLIEKEC DOMEIN LICENSTIES, OF DERGELIJKE LICENTIE) BEVATTEN. LICENTIEGEVER GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT OPEN BRONMATERIAAL IN DE SOFTWARE. DE BEPALINGEN VAN DEZE EULA OVER DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING.

15. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

IN GEEN GEVAL ZIJN DE LICENTIEGEVER OF DE DOCHTERONDERNEMINGEN, WERKNEMERS, AGENTEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, EISEN OF KOSTEN VOOR DAARUIT VOLGENDE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE SCHADE OF WINSTVERLIES OF RESERVERINGEN, ZELFS INDIEN EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE LICENTIEGEVER OF EEN VAN DE LICENTIE DOCHTERONDERNEMINGEN ZIJN GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES, SCHADE, EISEN OF KOSTEN, OF VOOR ENIGE CLAIM DOOR EEN DERDE PARTIJ. DEZE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN ZIJN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IN DE JURISDICTIE VAN DE LICENTIEHOUDER. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LICENTIEGEVER, EN DE LICENTIE DOCHTERONDERNEMINGEN, WERKNEMERS, AGENTEN ONDER OF IN VERBAND MET DEZE EULA, ZIJN BEPERKT TOT DE KOSTEN DIE DE LICENTIEHOUDER HEEFT BETAALD VOOR DE SOFTWARE.

INDIEN DE SOFTWARE IS ONDERWORPEN AAN EEN BEDREIGENDE, POTENTIELE OF ACTUELE EIS VAN OVERTREDING VAN ANDERE RECHTEN WAARVOOR DE LICENTIEGEVER VERANTWOORDELIJK KAN ZIJN, ZAL DE LICENTIEHOUDER DIRECTE EN REDELIJKE POGEINGEN DOEN OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE EN DEZE TE VERWIJDEREN BIJ ONTVANGST VAN EEN SCHRIFTELIJKE MEDEDELING VAN DE LICENTIEGEVER (MET INBEGRIP VAN EEN E-MAIL), DE LICENTIEGEVER KAN DE LICENTIEHOUDER GRATIS EEN VERVANGING OF VERNIEUWDE OF GEWIJZIGDE SOFTWARE VERSTREKKEN. IN DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN ZAL DE LICENTIEGEVER GEEN ANDER VERPLICHTINGEN NAAR JOU HEBBEN.

16. SCHADELOOSSTELLING

JE ZULT DE LICENTIEGEVER VRIJWAREN VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID, VERLIES, VERPLICHTINGEN, SCHADE, BIJDRAGEN, BENOEMINGEN, KOSTEN EN UITGAVEN (INCLUSIEF ADVOCAATKOSTEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET ILLEGAAL OF ONJUIST GEBRUIK VAN DE SOFTWARE DOOR DE LICENTIEHOUDER OF EEN DERDE PARTIJ. DE VERPLICHTINGEN VAN DE LICENTIEHOUDER IN DIT ARTIKEL OVERSTIJGEN DE UITBREIDING OF BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST.

17. EXPORT BEPERKINGEN

Je mag de Gelicentieerde Software niet gebruiken of exporteren of opnieuw exporteren naar landen of gebieden waarvoor door de Verenigde Naties of de Verenigde Staten sancties zijn opgelegd. Door gebruik te maken van de Gelicentieerde Software, garandeer je dat je je niet in dergelijke landen bevindt.

18. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze overeenkomst wordt geregeld door de wetten van de Volksrepubliek China zonder het wetsconflict uit te oefenen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst worden door het Internationaal Arbitragehof van Shenzhen geregeld in overeenstemming met de effectieve regels voor zover niet verboden door de lokale wetgeving in jejurisdictie.

19. DIVERSE BEPALINGEN

Het mislukken of verbeuren van dergelijke rechten door een van beide partijen zal is niet beschuwd worden als een afstand- of verbeurdverklaring van dergelijke rechten. Deze overeenkomst is de gehele overeenkomst tussen jou en Licentiegever en vervangt alle andere communicaties of advertenties met betrekking tot de Software en documentatie. Indien een rechtbank van een bevoegde jurisdictie om een of andere reden vaststelt dat een bepaling of een deel daarvan onwettig, illegaal is, blijft de rest van deze overeenkomst volledig van kracht. Als er sprake is van een conflict tussen deze Overeenkomst en de verplichte bepaling van een wet in de bevoegdheid van de Licentienemer, zal deze laatste de voorrang hebben.

Licentiegever mag deze overeenkomst van tijd tot tijd bijwerken, je wordt geacht een dergelijke update te accepteren als je de Software blijft gebruiken. Als je de bijgewerkte overeenkomst niet kunt accepteren, kun je ervoor kiezen deze overeenkomst te beëindigen overeenkomstig artikel 8. Onder deze omstandigheden zal de Licentiegever geen aansprakelijkheid of kosten voor je dragen.

ERKENNING DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, JE ERKENT DAT JE HET BOVENSTAANDE HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT JE OVEREENKOMSTIG GEBONDEN BENT AAN DEZE VOORWAARDEN. JE GAAT ER OOK MEE AKKOORD DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLLEDIGE EN UITSLUITENDE OVEREENSTEMMING VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN IS EN ALLE VOORGESTELDE OF VORIGE OVEREENKOMSTEN, MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN, EN OVERIGE ANDERE COMMUNICATIES TUSSEN DE PARTIJEN IN VERBAND MET DE LICENTIE BESCHRIJVEN.

Top